Algemene voorwaarden

MODINT VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGVOORWAARDEN

kortweg:

MODINT-Voorwaarden

Algemeen

De MODINT VERKOOP- LEVERING- EN BETALINGVOORWAARDEN die in deze publicatie zijn opgenomen zijn onder regie van MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel tot stand gekomen in overleg tussen MODINT, de retail service organisaties Intres en Euretco namens Retail Partners Nederland, en vereniging Mitex. Deze voorwaarden volgen de eenmalige verkoop-, levering- en betalingvoorwaarden van de Nederlandse Textiel en Kleding Conventies, beter bekend als de NTKC-voorwaarde, op.

De MODINT VERKOOP- LEVERING EN BETLINGVOORWAARDEN
(versie 1.3 d.d. 01.05.13
) zijn onder de naam “MODINT-Voorwaarden” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 3009 39 30.

Zeist, 1 mei 2013 Versie 1.3
MODINT
Postbus 428
3700 AK ZEIST
Tel.: (030) 232 09 00 Fax: (030) 232 09 99 E-mail: info@modint.nl Website: www.modint.nl

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
a. Deze MODINT VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGVOORWAARDEN, hierna 
kortweg: “MODINT-Voorwaarden” genoemd, zijn alleen dan van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op de koop / verkoop, levering en betaling van textiel- en kledingartikelen in Nederland indien aan alle drie de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de leverancier / verkoper is lid van MODINT, Ondernemersorganisatie voor

    mode, interieur, tapijt en textiel,

  2. de leverancier / verkoper is gerechtigd deze voorwaarden te gebruiken, en

  3. de leverancier / verkoper verklaart deze voorwaarden van toepassing op de

betreffende overeenkomsten. De toepasselijkheid van deze voorwaarden op een overeenkomst blijkt onder andere uit een juiste verwijzing op relevante formulieren, zoals offertes, orderbevestigingen en facturen, en het – behoudens het gestelde in 6:234 lid 3 BW - door verkoper aan afnemer / koper ter hand stellen van een exemplaar van deze voorwaarden en / of het in bezit zijn bij de leverancier en / of MODINT van een verklaring van afnemer / koper dat hij bekend is met de inhoud van deze voorwaarden.

page1image1509336560

b. Deze voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op overeenkomsten die betrekking hebben op de koop / verkoop, levering en betaling van textiel- en kledingartikelen buiten Nederland en op buiten Nederland gesloten overeenkomsten over loonopdrachten.

c. Deze voorwaarden kunnen eveneens van toepassing zijn op overeenkomsten die betrekking hebben op de koop / verkoop, levering en betaling van andere goederen dan textiel- en kledingartikelen indien leverancier / verkoper en afnemer / koper dat overeenkomen.

d. Als een koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden expliciet schriftelijk afwijst en op zijn formulieren, zoals orderformulieren, verwijst naar de toepasselijkheid van zijn eigen inkoopvoorwaarden en die ter hand stelt, dan zijn die voorwaarden van toepassing tenzij de verkoper die inkoopvoorwaarden expliciet schriftelijk afwijst.

DEFINITIES

Artikel 2
In deze voorwaarden hebben de hieronder vermelde begrippen de daarachter vermelde betekenis:

Afroep: opdracht van koper aan verkoper om een deel van de goederen, waarvoor hij verkoper via een order opdracht tot levering heeft gegeven, te gaan uitleveren

Afroeporder: een overeenkomst waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper

Betaling: tijdstip waarop door of namens koper aan verkoper de op basis van de overeenkomst verschuldigde som is bijgeschreven op een door verkoper opgegeven bank- of girorekening of is voldaan op andere door verkoper goedgekeurde wijze

Dagen: alle kalenderdagen

Deelbetaling: tijdstip waarop door of namens koper aan verkoper een deel van de op basis van de overeenkomst verschuldigde som is bijgeschreven op een door verkoper opgegeven bank- of girorekening of is voldaan op andere door verkoper goedgekeurde wijze

Deellevering: het door de verkoper aan koper aanbieden van een (overeengekomen) deel van de goederen die door koper bij hem zijn besteld

Geschil: situatie waarin verkoper en koper het met elkaar niet eens zijn
Indeling: onderverdeling van goederen binnen het kader van een order op basis van het

tijdstip van levering en òf de te leveren maten / maatserie(s), of de te leveren aantallen

Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en / of auteursrecht en / of tekeningen- en modellenrecht en / of octrooirecht

page2image1508742000

Koper: de ondernemer / onderneming die een verkoper een opdracht tot levering van bepaalde textiel- en / of kledingartikelen heeft gegeven

Label / Merk (teken): een herkenningsteken en / of woord en / of afbeelding, dat in of aan of op textiel- en / of kledingartikelen is of wordt verwerkt of bevestigd

Levering: het door de verkoper aan de koper voor het eerst aanbieden en / of ter beschikking stellen van de goederen

Leveringdatum: de in de overeenkomst vastgelegde dag waarop levering dient plaats te vinden

Leveringtermijn: een in de overeenkomst vastgelegde periode van langer dan één dag waarbinnen levering dient plaats te vinden

Loonopdracht: elke overeenkomst waarbij een opdrachtnemer zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van be- of verwerkingen aan of van door opdrachtgever ter beschikking gestelde textiel- en / of kledingmaterialen en / of het vervaardigen (vormen) van textielproducten of kleding en / of onderdelen daarvan op basis van door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen

Looptijd van de overeenkomst: de periode die ligt tussen de datum van afgifte van de order en de datum van het laatste berekende tijdstip waarop de goederen volgens de bepalingen van deze voorwaarden geleverd mogen worden

MODINT: de vereniging MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel

MODINT BV: de werkmaatschappij van MODINT Naleveringtermijn: een periode die volgt op een leveringtermijn

Na-order: Opdracht van koper aan verkoper om, in aansluiting op een eerdere order, extra aantallen van bepaalde goederen te (gaan) leveren

Overeenkomst: iedere overeenkomst over koop / verkoop van textiel- en / of kledingartikelen en / of het verrichten van diensten die daarop betrekking hebben, loonopdrachten inbegrepen.

Order: opdracht van koper aan verkoper om bepaalde goederen aan hem te (gaan) leveren

Orderbevestiging: aanvaarding door verkoper van opdracht van koper, waarin verkoper aangeeft welke goederen hij / zij zal (gaan) leveren

Overmacht: een omstandigheid die de juiste uitvoering van een overeenkomst of naleving van de uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onmogelijk maakt en die in redelijkheid niet aan verkoper of koper kan worden toegerekend

Private label: een door koper voorgeschreven en / of van koper afkomstig label

Reclame: het kenbaar maken door koper aan verkoper van alle klachten van die koper die betrekking hebben op een levering en / of door de verkoper geleverde goederen

Retail Service Organisatie (RSO): een organisatie van retail ondernemingen die, krachtens overeenkomsten, namens hen bepaalde handelingen verricht, zoals het aan de verkoper voldoen van de vordering van de verkoper op de koper uit hoofde van de door de verkoper aan koper geleverde goederen, en die daardoor in bepaalde rechten van de verkoper wordt gesubrogeerd

Sets: een vooraf door verkoper en koper overeengekomen combinatie van 2 of meer textiel- en / of kledingartikelen, die voor (deel)levering als ondeelbaar wordt beschouwd

Verborgen gebrek: niet zichtbaar, of anderszins niet waarneembaar gebrek, waarvan het bestaan pas blijkt bij de be- of verwerking van de stoffen, of bij het gebruik van de uit de stoffen gefabriceerde artikelen of geleverde goederen

Verkoper: de ondernemer / onderneming die het op zich heeft genomen textiel- en / of kledingartikelen of onderdelen daarvan te maken, laten maken, bewerken, laten bewerken, veredelen, laten veredelen en / of te importeren, en die goederen vervolgens te leveren aan de koper

Vervaldag: laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn Voorleveringtermijn: een periode die voorafgaat aan een leveringdatum

Voorwaarden: de / deze MODINT VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGVOORWAARDEN, kortweg: MODINT-Voorwaarden

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2paasdag, Hemelvaartsdag, 2Pinksterdag, 1en 2Kerstdag, de dagen die door de overheid als nationale feestdag zijn of worden vastgesteld en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) officieel wordt gevierd

Zichtbaar gebrek: eigenschap van een artikel die met het blote oog kan worden vastgesteld en / of op grond van combinatie van beschikbare gegevens en / of eenvoudig onderzoek waarneembaar is

FORUM EN RECHTSKEUZE

Artikel 3
Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden c.q. bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing
Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht of te Amsterdam. Verkoper kan koper naar keuze ook in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats, al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd dan wel woonachtig is.

page4image1505582944

OFFERTES

Artikel 4
1. Een offerte is een vrijblijvend aanbod tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het geen vrijblijvend aanbod is. De verkoper kan een offerte herroepen, zelfs indien de offerte door koper is aanvaard, maar dan alleen binnen 4 werkdagen na aanvaarding van de offerte door koper. Vindt binnen 4 werkdagen na aanvaarding geen herroeping plaats, dan is de overeenkomst tot stand gekomen.
2. Een vaste offerte is een onherroepelijk aanbod dat, tenzij partijen anders overeenkomen, vervalt om 24.00 uur van de 5
werkdag na de dag waarop de vaste offerte werd afgegeven. In geval van tijdige acceptatie van een vaste offerte is dan een overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand gekomen op het tijdstip dat het bericht van acceptatie door de koper de verkoper heeft bereikt. In afwijking van het gestelde in artikel 5.2 hierna is schriftelijke bevestiging door de verkoper dan niet meer nodig.

ORDERS

Artikel 5
1. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper of koper schriftelijk binnen 8 werkdagen na het tot stand komen van die overeenkomst aan de andere partij laat weten dat hij / zij de overeenkomst annuleert. Door een dergelijke annulering wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de andere partij recht heeft op schadevergoeding.
2. De inhoud van de overeenkomst is de inhoud van de order die de koper aan de verkoper mondeling of schriftelijk heeft gegeven, tenzij de verkoper, rekening houdend met het gestelde in artikel 5.3 hieronder, de order schriftelijk bevestigt aan de koper. In dat geval is de inhoud van de overeenkomst gelijk aan de inhoud van de orderbevestiging van de verkoper.
3. Een verkoper die een schriftelijke orderbevestiging aan de koper stuurt die op enig onderdeel van de order van de koper afwijkt, is verplicht de koper in een begeleidend schrijven te attenderen op die afwijking(en). Als een koper het met die afwijking(en) niet eens is, moet hij / zij binnen 8 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging en het begeleidende schrijven de verkoper schriftelijk laten weten de inhoud van de orderbevestiging af te wijzen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de orderbevestiging.
4. Indien een koper een overeenkomst schriftelijk annuleert nadat 8 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt de verkoper zonder nadere ingebrekestelling het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.
5. Indien een verkoper een overeenkomst schriftelijk annuleert nadat 8 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt de koper zonder nadere ingebrekestelling het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.
6. Indien een overeenkomst betrekking heeft op sets, dan heeft annulering betrekking op de hele overeenkomst en niet op onderdelen daarvan.
7. Indien bij koper genoegzaam bekend is of kan zijn dat voor de tijdige uitlevering van een order de productie binnen 8 dagen na sluiting van de overeenkomst dient aan te vangen, dan is van lid 1 van dit artikel de annuleringstermijn van 8 werkdagen niet van toepassing en zijn de leden 4, 5 en 6 van dit artikel eveneens niet van toepassing.
8. Indien goederen uit voorraad worden geleverd vervalt de annuleringstermijn als genoemd in lid 1 van dit artikel en zijn de leden 4, 5 en 6 van dit artikel niet van toepassing.

page5image1531257376 page5image1531257664

9.a. De looptijd van een overeenkomst bedraagt altijd minstens 7 werkdagen, ongeacht of een leverdatum of een levertermijn is afgesproken.
b. Als de leverdatum of levertermijn wordt aangeduid met termen als “uit voorraad”, “spoed”, “direct” of woorden van gelijke strekking, geldt een leveringtermijn van 10 werkdagen, die ingaat op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

c. Als er geen leverdatum of termijn is aangeduid, geldt een leveringtermijn van 4 maanden, vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

INDELING van levering

Artikel 6
1. Als in de overeenkomst geen afspraken zijn vastgelegd over het tijdstip van indeling van levering dan is de koper verplicht uiterlijk 8 weken vóór de overeengekomen leveringdatum dan wel 8 weken vóór het einde van de overeengekomen leveringtermijn de gewenste levering van de order in te delen.
2. De koper die niet tijdig heeft ingedeeld heeft recht op een aanvullende indelingtermijn van 5 werkdagen, ingaande op de eerste werkdag die volgt op de werkdag waarop hij / zij van de verkoper een schriftelijke sommatie tot indeling heeft ontvangen.
Geen recht op een additionele indelingtermijn bestaat echter indien voor de levering een datum is overeengekomen.
3. In geval van niet tijdige indeling verschuift de leveringtermijn dan wel de leveringdatum met 15 werkdagen meer dan de tijdsduur die is verlopen tussen de datum waarop de indeling uiterlijk had moeten plaatsvinden en de datum waarop de verkoper de indeling van de koper heeft ontvangen.
4. Heeft een koper ook binnen de aanvullende indelingtermijn niet ingedeeld, dan kan de verkoper de indeling zelf verrichten, maar dan moet de verkoper de koper daarvan in kennis stellen. De verkoper moet, voor zover dat dan nog zonder bezwaar kan geschieden, voorstellen voor wijziging van de koper, die hem of haar (verkoper) binnen 5 werkdagen na ontvangst door koper van de in kennisstelling van de indeling door de verkoper, aanbrengen.

AFROEP EN AFNAME

Artikel 7
1. Is in een afroeporder niets geregeld over het tijdstip van afroepen dan geldt de leveringdatum of de laatste datum van de leveringtermijn als zodanig.
2. Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op de werkdag waarop de schriftelijke afroep van de koper door de verkoper is ontvangen. Is in de afroeporder vastgelegd op welk tijdstip de goederen voor afroep gereed moeten zijn of vanaf welk tijdstip de goederen afgeroepen moeten kunnen worden, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op dat tijdstip te hebben plaatsgevonden. In deze gevallen kan de levering echter wel al voor het bedoelde tijdstip plaatsvinden.
3. De koper die niet tijdig heeft afgeroepen heeft recht op een aanvullende afroeptermijn van 8 werkdagen, ingaande op de eerste werkdag die volgt op de werkdag waarop hij / zij van de verkoper een schriftelijke sommatie tot afroep heeft ontvangen.
Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat echter indien voor de levering een datum is overeengekomen.
4. In geval van niet tijdige afroep verschuift de leveringtermijn dan wel de leveringdatum met 15 werkdagen, behalve indien de overeenkomst betrekking heeft op zaken die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor levering / verzending gereed moeten zijn.

page6image1531753936 page6image1531754224

5. Heeft de koper ook binnen de additionele afroeptermijn niet afgeroepen, dan kan de verkoper de goederen aan de koper leveren of de goederen voor rekening en risico van de koper, waaronder het risico van kwaliteit- of waardevermindering, in zijn magazijn of elders opslaan. Door een dergelijke opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. De verkoper is verplicht de koper direct schriftelijk van bedoelde opslag in kennis te stellen onder gelijktijdige inzending van de factuur die betrekking heeft op onderliggende overeenkomst.

6. Indien de koper weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen dan kan de verkoper overgaan tot het opslaan van die goederen op de manier en met de gevolgen als voorzien in lid 5 van dit artikel.

LEVERING EN VERVOER

Artikel 8
1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: op het moment van in ontvangstname van de goederen door de koper dan wel de namens de koper handelende derde, bijvoorbeeld de door de koper ingeschakelde (beroeps)vervoerder. b. indien de goederen door of namens de verkoper worden vervoerd: op het moment van 1
aanbieding dan wel aflevering van de goederen ten huize van of aan het magazijn van de koper dan wel op een ander door koper opgegeven adres.
2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper.
3. De kosten van het vervoer van de goederen in verband met levering komen ten laste van de partij die het vervoer regelt.
4. Voor zover de te leveren goederen namens de verkoper worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de koper wil dat de goederen als expresse zending of ijlgoed dan wel per bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn / haar rekening.
5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer een verkoper het vervoer regelt van een levering van goederen waarvan de waarde minder is dan of gelijk is aan
€ 400,00 de vrachtkosten voor rekening van de koper zijn.
6. Voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer gelden de volgende bepalingen:
a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: de koper verzorgt de verzekering op een voor hem / haar passende wijze en neemt de kosten daarvan voor zijn / haar rekening. In geval van schade wikkelt de koper de schade met de verzekeraar af.
b. indien de goederen door of namens de verkoper worden vervoerd: de verkoper verzorgt ten behoeve van de koper de verzekering tot het bedrag van leveranciers' verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor zijn / haar rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en niet tegen molest en / of andere
buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.
7.a. In het geval dat de verkoper het vervoer regelt van goederen in verband met een levering maar die goederen niet vervoerd kunnen worden als gevolg van omstandigheden waarvoor hij/zij niet aansprakelijk is of redelijkerwijs gehouden kan worden, dan dient de verkoper de goederen ter beschikking van afnemer/koper gereed te houden en de afnemer/koper binnen 3 werkdagen nadat de goederen gereed zijn gekomen voor verzending daarvan op de hoogte te stellen. De betalingtermijn gaat eerst in op de dag waarop de feitelijke levering plaatsvindt.
b. Indien een tijdelijke vertraging in de levering als bedoeld in lid 7 sub a van dit artikel

page7image1532280384

leidt tot een overschrijding van de overeengekomen leveringdatum of leveringtermijn, inclusief een eventuele naleveringtermijn, met tenminste 20 werkdagen, dan heeft de wederpartij het recht de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
8. Voor deelleveringen gelden de navolgende afspraken:

a. Deelleveringen van goederen zijn toegestaan tenzij partijen anders overeenkomen of zijn overeengekomen.
b. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de koper een combinatie van 2 of meer artikelen uit een collectie als set heeft gekocht, zijn deelleveringen alleen mogelijk wat betreft aantallen, al dan niet in combinatie met maatseries, maar dus niet in de vorm van levering van losse collectie onderdelen die op zich onderdeel van de set uitmaken.

Artikel 9
1. Indien in een overeenkomst een leveringdatum is vastgelegd heeft verkoper recht op een voorleveringtermijn van 10 werkdagen.
2. Indien in een overeenkomst een leveringtermijn is vastgelegd heeft verkoper recht op een naleveringtermijn van 10 werkdagen.
3. De verkoper heeft geen recht op een naleveringtermijn indien:
a. de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 15 werkdagen, of
b. de levering betrekking heeft op een afroeporder, voor zover het goederen betreft die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.
4. In geval van te late levering van goederen door de leverancier gelden de volgende bepalingen:
a. Goederen, waarvan de levering plaatsvindt op een tijdstip dat is gelegen na verstrijken van de leveringdatum dan wel van de naleveringtermijn, ook als het gaat om levering van goederen in situaties die vallen onder lid 3 van dit artikel, kunnen door de koper worden geweigerd (= niet worden aangenomen) of binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten te worden teruggezonden. Stuurt koper de betreffende goederen niet binnen 5 werkdagen terug aan de verkoper, dan wordt hij / zij (koper) geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. De koper die goederen weigert op grond van te late levering heeft, naast de rechten zoals vermeld onder lid 4.a van dit artikel, zonder nadere ingebrekestelling ook het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.
5. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de koper het vervoer regelt, gelden de volgende afspraken:
a. de koper moet de goederen binnen 3 werkdagen na de 1
aanbieding door de verkoper ophalen dan wel op laten halen.
b. indien de koper de goederen niet binnen de sub a van dit lid gestelde termijn ophaalt dan wel laat ophalen, is koper zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en heeft verkoper de rechten zoals vermeld in artikel 12 lid 11, met uitsluiting van artikel 22.
6. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden indien en voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de naleveringtermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringdatum dan wel van de naleveringtermijn heeft plaatsgevonden op verzoek van de koper, of het gevolg is van niet tijdige indeling of afroep door de koper, of betrekking heeft op opschorting van levering als bedoeld in artikel 12 lid 11 en volgende. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen van beide partijen recht op schadevergoeding.
Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing indien de koper vóór afloop van bedoelde termijn van drie maanden nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst en / of schadevergoeding conform artikel 5 heeft gevorderd.

page8image1485197408

GARANTIES

Artikel 10
1. De verkoper levert de zaken zoals is overeengekomen. Concreet houdt dat in dat, met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende (technische) specificatie is bepaald en onverminderd hetgeen is vermeld in artikel 11 lid 4, de te leveren zaken:
a. m.b.t. hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de order is vermeld;
b. gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door de koper en/of verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt, en
c. geschikt zijn voor het door de koper aan de verkoper kenbaar gemaakte doel.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit slechts van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid als b.v. krimpvrij, wasecht, all wool, waterproof e.d.
3. De verkoper garandeert dat pasvorm, maakwijze en kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst;
4. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing op oneigenlijk gebruik van de zaken.
5. Op eerste verzoek van de koper zal verkoper de koper in de gelegenheid stellen om te controleren dat de levering van de zaken overeenkomstig monsters heeft plaatsgevonden.
6. Verkoper vrijwaart de koper voor (geldelijke) aanspraken van diens afnemer verbandhoudende met aan hem geleverde gebrekkige zaken, dat wil zeggen zaken, die niet die eigenschappen hebben, die een afnemer bij een normaal gebruik van de zaak mag verwachten. De bewijsplicht ten aanzien van de gestelde gebrekkigheid van geleverde zaken rust bij de koper. Deze vrijwaring geldt niet in het geval de gebrekkigheid van de zaken aan de koper valt toe te rekenen. De vrijwaring geldt evenmin indien de koper bij de consument / eindgebruiker onredelijke verwachtingen heeft gewekt ten aanzien van de geleverde zaken.

RECLAMES

Artikel 11
1.Koper is gehouden de zaken direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien de koper binnen 15 werkdagen na de levering een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper doet van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.

page9image1485470784 page9image1485471072

3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft dan wel de gebreken pas blijken tijdens of na be- of verwerking.

4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. Door het indienen van een reclame conform het gestelde in lid 2 van dit artikel wordt de betalingsplicht ten aanzien van uitsluitend de in geschil zijnde zaken opgeschort. De opschorting eindigt op het moment dat het geschil is opgelost doordat een onafhankelijke rechterlijke instantie uitspraak heeft gedaan terzake van het geschil, dan wel beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen.

6. In geval van indiening door koper van een klaarblijkelijk onterecht reclameadvies verkrijgt verkoper voor alle (nog) lopende orders de rechten cf. artikel 12 lid 11 sub a.
7. Voor leveranciers die binnen MODINT zijn ingedeeld in de sectie NTC geldt, dat als de reclame zichtbare, of anderszins waarneembare gebreken betreft waarop volgens handelsgebruik de controle niet direct na ontvangst der zaken pleegt te geschieden, de reclame nog geldend kan worden gemaakt binnen 15 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen. Op deze van lid 2 van dit artikel afwijkende regeling kan geen beroep worden gedaan, indien de koper het gebrek door een eenvoudige of gebruikelijke steekproef binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn had kunnen constateren.
8. Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij het gebruik blijken of kunnen blijken (=verborgen gebreken), behoren binnen 15 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
9. Voor leveranciers die binnen MODINT zijn ingedeeld in de sectie NTC geldt, dat als de reclame niet zichtbare, of anderszins niet waarneembare gebreken betreft, die eerst bij de be- of verwerking van de stoffen, of bij het gebruik van de uit de stoffen gefabriceerde artikelen of de geleverde zaken kunnen blijken (= verborgen gebreken), de reclame nog geldend gemaakt kan worden binnen 15 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper van de aard en de grond van de reclame (= reclameadvies), en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
10. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de verkoper het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen (remplacerecht), mits de herlevering plaatsvindt:
a. Indien de reclame betrekking heeft op zichtbare of anderszins waarneembare gebreken: vóór de leveringdatum, c.q. vóór het einde van de leveringtermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringtermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen;
b. Indien de reclame betrekking heeft op niet zichtbare of anderszins niet-waarneembare gebreken (verborgen gebreken): binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 25 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 25 werkdagen na de leveringdatum c.q. na afloop van de leveringtermijn;

11. Is (tijdige) herlevering als bedoeld in lid 10 van dit artikel niet mogelijk dan dienen verkoper en koper de koopovereenkomst voor wat betreft de in geschil zijnde zaken als ontbonden te beschouwen. De verkoper is in dat geval verplicht de koper te crediteren voor de in geschil zijnde zaken. De koper is in dat geval verplicht de reeds geleverde in geschil zijnde zaken zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de verkoper terug te zenden naar de door de verkoper opgegeven plaats en op de door verkoper opgegeven wijze.

12. Creditering door verkoper in geval van ontbinding van de koopovereenkomst als bedoeld in lid 11 van dit artikel laat onverlet het recht van koper op schadevergoeding conform artikel 22.
13. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door het in dit artikel genoemde reclameadvies, zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet vooraf geadviseerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Daarentegen komen de kosten van gegronde retourzendingen voor rekening van de verkoper.

14. De verkoper kan onterecht of onrechtmatig geretourneerde zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

BETALING

Artikel 12
1. Voor alle facturen en boekingen van vorderingen geldt het volgende:
a. de datum is de datum waarop de goederen geleverd zijn. Facturen mogen dus niet gedateerd worden op een datum die voor de feitelijke levering ligt. Als datum voor een deelfactuur geldt dan ook de datum waarop een deellevering heeft plaatsgevonden.
b. in afwijking van het gestelde in lid a geldt dat als een verkoper gebruik maakt van zijn rechten ex artikel 12 lid 11 sub b, de datum van de factuur de datum van de juridische levering is.
2. Voor betalingstermijnen geldt het volgende:
a. indien de factuurdatum, in afwijking van het gestelde in lid 1.a van dit artikel, toch vóór de datum van de feitelijke levering ligt, gaat de betalingstermijn lopen vanaf het moment van de feitelijke levering. Alle betalingen moeten uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (= vervaldag) zijn voldaan door middel van overschrijving of in contanten, zonder kosten voor verkoper in geval van overschrijving via banken, dan wel andere kosten verbonden aan het betalingsverkeer
en dat zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor de koper op het moment van betalen geen creditnota of andere akkoordverklaring van de verkoper heeft ontvangen, behoudens het bepaalde in lid 3.
b. in afwijking van het gestelde in lid a geldt dat als een verkoper gebruik maakt van zijn rechten ex artikel 12 lid 11 sub b, de betalingstermijn gaat lopen vanaf de datum van de factuur, die in dat geval overeenkomt met de datum van de juridische levering.
3. De verkoper heeft het recht een betalingskorting en / of een staffel van betalingskortingen met bijbehorende betalingstermijnen vast te stellen. De betalingskorting wordt berekend over het voor de goederen betaalde bedrag, dat wil zeggen de verkoopprijs van de goederen, eventueel gecorrigeerd door c
reditnota’s, maar altijd over het bedrag exclusief BTW. Een verkoper kan aan een koper en / of een derde, die op contractbasis voor de koper betaalt, toestaan dat de facturen van een

page11image1503198960

bepaald tijdvak gecombineerd worden betaald, mits dat continu gebeurt en indien en voor zover dit geschiedt met inachtneming van de gemiddelde krediettermijn(en) die de verkoper heeft vastgesteld in zijn betalingskortingsregeling. Ingangsdatum voor de berekening van de betalingskorting en betalingstermijn is de datum van de feitelijke levering, een en ander conform het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel.
4. Een koper of een derde die voor een koper vroeger betaalt dan bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, heeft geen recht op een overeenkomstig hogere betalingskorting, tenzij de verkoper daarmee expliciet instemt. Betalingen gelden altijd als voldoening van de oudst openstaande factuur, onverminderd het gestelde in artikel 11 lid 5. Bij deelbetaling op een factuur geldt de betalingskorting naar evenredigheid, dat wil zeggen dat de hoogte van de betalingskorting voor de deelbetaling gelijk is aan de korting die hoort bij de betaaltermijn van de deelbetaling.
5. Bij betaling via bank- of girorekening geldt als datum van de betaling de datum waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bank- of girorekening van de verkoper.
6. De verkoper is niet verplicht de koper vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te sturen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De koper die niet uiterlijk op de vervaldag van een factuur heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is tegenover de verkoper in verzuim, behalve in gevallen die zijn omschreven in artikel 11 lid 5.
8. Bij het overschrijden van de door de leverancier vastgestelde betalingstermijnen niet zijnde vervaldagen, vervalt de bij die termijn behorende betalingskorting.
9. Vanaf de 14
dag, volgend op de vervaldag, is de koper voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen of gedeelte van 14 dagen aan de verkoper een rente wegens te late betaling schuldig van 0,5% van het verschuldigde bedrag.
10. De in gebreke zijnde koper is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan de verkoper ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd. De hoogte van die vergoeding komt overeen met het percentage zoals vermeld in het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en wordt berekend over elk factuurbedrag dat achterstallig is of is geweest, met een minimum van 
€ 25, = per factuur. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door verkoper of een derde namens verkoper uit handen is gegeven.
11. De verkoper heeft tegenover de koper die niet tijdig heeft betaald dan wel 
– in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en / of de wet het recht:
a. zekerheidsstelling voor de betaling en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen verkoper en koper;
b. de leveringen en de aanmaak en / of bewerking van de voor die leveringen bestemde goederen op te schorten, onverminderd zijn recht om gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. De verkoper kan in voorkomend geval gereed zijnde goederen opslaan dan wel laten opslaan onder de bepalingen van artikel 7 lid 5. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringtermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de op dat moment in zijn bedrijf bestaande omstandigheden, voor de aanmaak en / of bewerking en / of levering nodig is;

c. de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt de verkoper recht op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 22 lid 1;
d. één, meer of alle lopende overeenkomsten tussen verkoper en koper, dus ook die ten aanzien waarvan de koper ten opzichte van de verkoper (nog) niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

Een verkoper kan pas gebruik maken van de mogelijkheden die onder a, b en c hierboven zijn genoemd indien hij de koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper ook daaraan niet heeft voldaan. Van het onder d genoemde recht kan een verkoper pas gebruik maken indien de koper niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van het bedrag dat koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd is en / of zal worden.
De verkoper kan te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen, tenzij hij gebruik heeft gemaakt van het recht een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt de verkoper recht op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 22 lid 1.
12. Is een koper tegenover één of meer verkopers, die lid zijn van MODINT en van MODIN
T BV de module “condities” afnemen, al dan niet blijkens bekendmaking door MODINT BV, in verzuim en / of als niet kredietwaardig en / of als insolvabel te beschouwen, dan heeft elk van bedoelde verkopers zonder dat een ingebrekestelling is vereist met betrekking tot alle lopende overeenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 11 sub a en b, onverlet de rechten van verkoper op grond van artikel 6:83 sub c juncto 6:265 BW.
13. MODINT BV zal de naam van een koper als bedoeld in lid 12 pas bekendmaken nadat die koper is gesommeerd om zijn verplichtingen tegenover verkoper(s) na te komen en de koper daarin niet (volledig) is geslaagd, tenzij naar het oordeel van MODINT BV vanwege spoedeisende omstandigheden met de bekendmaking niet kan worden gewacht.
14. Met inachtneming van het gestelde in artikel 11 lid 6 kan een verkoper geen gebruik maken van de rechten zoals omschreven in de leden 11 en 12 van dit artikel indien een koper een reclameadvies heeft ingediend in overeenstemming met het gestelde in de leden 2 en 8 van artikel 11, totdat de opschorting van de betalingsplicht eindigt conform artikel 11 lid 5 (door middel van een onherroepelijke beslissing door de bevoegde rechterlijke instantie of derde of een overeenkomst tussen partijen).

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13

DEEL A: INDIEN VERKOPER AAN EEN OF MEER RSO’s EEN VOLMACHT INZAKE EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT HEEFT AFGEGEVEN EN DIE RSO KRACHTENS OVEREENKOMSTEN MET VERKOPER EN KOPER GEHOUDEN IS VERKOPER NAMENS DE KOPER TE BETALEN, DAN GELDT TEN AANZIEN VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD HET VOLGENDE:

A.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle te leveren zaken uit hoofde van de met de koper gesloten en te sluiten overeenkomsten de eigendom voor, totdat zowel door betaling door een RSO aan de verkoper en door betaling van de koper zelf aan de RSO volledig zijn tenietgegaan:

a. de vorderingen die gelden als tegenprestatie voor de levering van de desbetreffende goederen;

page13image1532797152

b. de vorderingen die ontstaan als gevolg van het door de koper tekortschieten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de hiervoor bedoelde overeenkomsten ten aanzien van de desbetreffende geleverde goederen.
Daarenboven levert de verkoper nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van de met koper gesloten en te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die goederen ten gunste van de verkoper en de RSO. De koper krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud door betaling is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van de verkoper en de RSO die voor de koper de koopprijs voor de desbetreffende goederen heeft betaald. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al wat de verkoper en / of RSO uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, wat de RSO betreft meer in het bijzonder tot zekerheid voor al wat zij overigens van de koper te vorderen heeft of krijgt uit hoofde van door haar voor de koper verrichte betalingen, zoals onder meer bepaald in de leden A.5 e.v. van dit artikel.
A.2 Goederen worden geacht niet door de koper te zijn betaald indien hij/zij de betaling daarvan aan de RSO niet heeft aangetoond.
A.3 De koper is verplicht de goederen op eerste verzoek van de verkoper en / of de RSO aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan hem / haar terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde van de goederen voor de verkoper ten dage van de terugname.
A.4 In alle gevallen waarin een RSO voor de koper diens inkoopfacturen van de verkoper betaalt en de RSO wordt gesubrogeerd in de rechten van de verkoper met inbegrip van alle nevenrechten komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen zolang de koper de desbetreffende vordering niet aan de RSO betaalt.
A.5 Door en gelijktijdig met subrogatie als bedoeld in lid A.4 levert de verkoper aan de RSO de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de RSO de koopprijs heeft voldaan. Vanaf het moment van deze levering houdt koper de hiervoor bedoelde goederen onder zich voor de RSO.
A.6 Subrogatie in de vorderingen door en overgang van de voorbehouden eigendom op de RSO laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
A.7 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of tot zekerheid te laten strekken voor vorderingen van derden anders dan de RSO zoals bedoeld in artikel A.1 van dit artikel. Het is koper echter toegestaan genoemde goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud en het pandrecht gelden, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
A.8 De koper is verplicht de in lid A.1 van dit artikel bedoelde goederen te verzekeren 
tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel zo, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van (potentiële) belanghebbende derden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid A.1 van dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde goederen treden in de plaats van die goederen.

A.9 In geval van strijdigheid tussen het in deel A van dit artikel bepaalde en het bepaalde in de overeenkomst(en) tussen de verkoper en de koper, prevaleert bij uitsluiting het in deel A van dit artikel bepaalde.

DEEL B: IN ALLE ANDERE GEVALLEN DAN BEDOELD ONDER DEEL A VAN DIT ARTIKEL GELDT TEN AANZIEN VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD HET VOLGENDE:
B.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van overeenkomsten geleverde of te leveren goederen, zowel betaald als onbetaald, de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgedaan:

a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor alle geleverde of nog te leveren goederen;
b. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;

c. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
B.2 Goederen worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

B.3 De koper is verplicht de goederen op eerste verzoek van de verkoper aan hem / haar (= verkoper) te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 12 lid 11 c en d en bedoeld in artikel 12 lid 12 desverlangd aan verkoper terug te geven. De verkoper crediteert de koper de marktwaarde op de dag van terugname van alle op grond van dit artikel teruggenomen goederen.
B.4 Een koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem / haar de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
B.5 In het geval van subrogatie als bedoeld in lid B.4 van dit artikel levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de koper de goederen voor de gesubrogeerde derde.
B.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden B.4 en B.5 van dit artikel laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
B.7 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden. B.8 De koper is verplicht de in lid B.1 van dit artikel bedoelde goederen te verzekeren 
tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel zo, dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden die bij het aangaan van de verzekering belanghebbende zijn dan wel gedurende de looptijd van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbend op de in lid B.1 van

dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen in verband met schade en verlies van in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van die goederen.

OVERMACHT

Artikel 14
1. Een verkoper resp. koper zal de wederpartij bij een overeenkomst direct waarschuwen indien zich bij hem / haar een geval van overmacht voordoet.
2. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
3. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen leveringdatum of leveringtermijn, inclusief een eventuele naleveringtermijn, met ten minste 20 werkdagen, dan heeft de wederpartij, in tegenstelling tot wat is gesteld in lid 3 van dit artikel, het recht de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

BELASTINGEN

Artikel 15
Verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn altijd exclusief de omzetbelasting(en) en / of andere overeenkomstige heffing(en) die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden. Alle kosten die door deze belasting(en) en / of heffing(en) worden veroorzaakt komen ten laste van de koper.

ONTBINDING SAMENHANGENDE ORDERS

Artikel 16
Indien de verkoper in verzuim is of volgens een schriftelijk door hem afgegeven verklaring in verzuim zal raken een order conform de overeenkomst uit te leveren is de koper gerechtigd andere, met deze order naar bestemming economisch onverbrekelijk samenhangende orders resp. gedeelten daarvan schriftelijk te ontbinden.

RECHT VAN TERUGHOUDING VAN DE KOPER

Artikel 17
Indien de koper op de verkoper een erkende vordering uit hoofde van een in artikel 2 van deze voorwaarden bedoelde overeenkomst heeft, die niet of slechts gedeeltelijk kan worden verrekend met schulden aan de verkoper, heeft de koper het recht textiel- en kledingartikelen, die hij rechtmatig van de verkoper onder zich heeft, tot een maximum van de gefactureerde waarde gelijk aan het niet verrekenbare gedeelte van de vordering, als zekerheid te behouden en te verkopen ter verrekening van de bedoelde vordering op de verkoper.

page16image1534286352 page16image1534286640 page16image1534286928 page16image1534287216

GESCHILLENREGELING

Artikel 18
1. In geval van een geschil tussen verkoper en koper, daaronder ook begrepen geschillen die slechts door één van beide partijen als zodanig worden beschouwd, met betrekking tot en / of verband houdend met en / of voortkomend uit de koopovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zoals:
a. reclames als bedoeld in artikel 11;
b. de vraag of een order al dan niet schriftelijk is bevestigd en / of aan de verplichting tot attendering als bedoeld in artikel 5 lid 3 is voldaan;
c. de vraag of overmacht als bedoeld in artikel 14 aanwezig is en / of hoe de gevolgen daarvan tussen partijen moeten worden geregeld;
d. de toepassing van het eigendomsvoorbehoud of stil pandrecht;
e. de vraag of indeling, afroep of afname door de koper resp. de levering door de verkoper al dan niet tijdig heeft plaatsgevonden;
f. de vraag of al dan niet rechtmatig is ontbonden;
g. de vraag of wegens tekortkoming in de nakoming van de verkoper resp. koper aan de wederpartij een schadevergoeding dient te worden betaald en zo ja, tot welk bedrag;
h. de toepassing van het gestelde in de artikelen 16 en 17;
i. en alle overige situaties die door een van de betrokken partijen als zodanig worden benoemd, kunnen partijen in overleg treden om het geschil in der minne te schikken. Het staat partijen vrij daarbij een beroep te doen op bemiddeling door een derde, een en ander volgens de voorwaarden die door die derde daaraan worden verbonden.
2. Indien partijen via het overleg als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen oplossing overeenkomen dan kan de meest gerede partij zich met betrekking tot de beslechting van het geschil wenden tot de daarvoor bevoegde rechter conform het gestelde in artikel 3 van deze voorwaarden.

SAMENSTELLINGETIKETTEN

Artikel 19
Alle textiel- en kledingartikelen die bestemd of gereed zijn voor direct gebruik door de consument en die door de detailhandel resp. retail slechts aan de consument mogen worden aangeboden indien voorzien van etiketten die de samenstelling van de verwerkte grondstoffen aangeven, zullen door de leverancier worden geleverd inclusief de vereiste samenstellingetiketten. Wanneer geen of onjuiste samenstellingetiketten zijn aangebracht, wordt dit geacht een zichtbaar gebrek te zijn dat grond kan zijn voor reclame als bedoeld in de leden 2 en 7 van artikel 11. De betreffende artikelen kunnen op diens kosten worden teruggezonden naar de leverancier voor het aanbrengen van de (juiste) etiketten. Herlevering zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 10. Desgewenst kan de koper de etiketten voor eigen rekening vervangen / aanbrengen. De leverancier stelt in dat geval de daarvoor benodigde etiketten kosteloos ter beschikking.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVATE LABEL

Artikel 20
1. Verkoper garandeert dat hij met de door hem aan koper verkochte en geleverde dan wel te leveren goederen geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

page17image1534719824 page17image1534720112 page17image1534720400

2. De in lid 1 omschreven garantie en vrijwaring geldt niet voor goederen die in loonopdracht zijn of moeten worden vervaardigd. In geval van loonopdracht en / of private label geldt dat de intellectuele eigendom ligt bij de ontwerper, tenzij de ontwerper met de loonopdrachtgever en / of private labelhouder anders is overeengekomen. Indien de ontwerper werkt voor en / of in dienst is van de verkoper dient de koper:
a. of met de verkoper af te spreken dat alle vervolgorders bij verkoper worden besteld; indien koper deze afspraak overtreedt is hij direct een boete verschuldigd van 100% van de waarde van de oorspronkelijke levering, onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijke schade te verhalen indien die hoger is;
b. of aan verkoper een afkoopsom te betalen ter vergoeding van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten betreffende de te leveren / geleverde goederen; de hoogte van de afkoopsom zal in gezamenlijk overleg worden bepaald.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem / haar (= koper) afkomstige modellen (monsters) en / of patronen en / of intekeningen en / of dessins van stoffen, waarvan de private label textiel- en / of kledingartikelen moeten worden voorzien, te gebruiken en vrijwaart de verkoper / loonopdrachtnemer / leverancier tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht daarvan.
4. Is met betrekking tot private label textiel- en / of kledingartikelen sprake van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde goederen niet conform artikel 11 lid 10 van deze voorwaarden hersteld of vervangen kunnen worden, dan heeft de verkoper het recht deze goederen aan derden te verkopen op voorwaarde dat alle labels/merken/merktekens van de koper zijn verwijderd. Is verwijdering van de labels/merken/merktekens niet mogelijk zonder beschadiging van de goederen, dan heeft de verkoper het recht de bedoelde goederen 1 jaar na indiening van het reclameadvies als bedoeld in artikel 11 aan derden te verkopen, inclusief de labels/merken/merktekens van de koper.
5. Indien verkoper aan koper label/merk(teken)loze textiel- en / of kledingartikelen, die zijn gebaseerd op van koper afkomstige modellen en / of monsters en / of patronen en / of intekeningen en / of dessins van stoffen heeft verkocht, garandeert de koper dat hij / zij met de bedoelde modellen etc. geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart hij verkoper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
6. Is met betrekking tot in lid 5 van dit artikel bedoelde label/merk(teken)loze textiel- en of kledingartikelen sprake van een gerechtvaardigde reclame waarbij de gereclameerde goederen niet conform artikel 11 lid 10 van deze voorwaarden hersteld of vervangen kunnen worden, dan heeft de verkoper het recht deze goederen aan derden te verkopen.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 21
1. Het werkingsgebied van deze regeling omvat de Europese landen. Die zijn onderworpen aan de "Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 85/374/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken". Er is sprake van productaansprakelijkheid indien de verkoper en de koper op basis van de in deze landen op grond van genoemde richtlijn tot stand gekomen wetgeving aansprakelijk zijn voor de in lid 4 van dit artikel omschreven schade veroorzaakt door een gebrek in de door de verkoper aan de koper, niet zijnde een consument, geleverde zaken.

page18image1561469360

2. Voor andere dan de in lid 1 bedoelde landen wordt onder productaansprakelijkheid verstaan de op de in deze landen vigerende wetgeving en/of jurisprudentie gebaseerde aansprakelijkheid van een koper, niet zijnde een consument, voor schade zoals omschreven in lid 4 van dit artikel welke schade is ontstaan door een gebrek in de door de verkoper aan de afnemer geleverde zaken.

3. Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de in lid 4 genoemde schade lijdt veroorzaakt door een gebrek in de zaken.
4. Onder schade wordt verstaan:

a. de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel;
b. beschadiging of vernietiging van een andere zaak dan de gebrekkige zaken met 
toepassing van een franchise van € 500, =, indien deze zaak:

I gewoonlijk is voor ge- of verbruik in de privésfeer en

II door de gelaedeerde consument hoofdzakelijk is gebruikt in de privésfeer.
5. Onder zaken in dit artikel worden verstaan alle door verkoper aan koper geleverde zaken van welke zaken door de consument niet kan worden vastgesteld wie de maker hiervan is.
6. De verkoper vrijwaart de koper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 ten gevolge van aanspraken van consumenten veroorzaakt door een gebrek in de zaken welke door de consument zijn gekocht in één van de in lid 1 bedoelde landen. 7.a. De verkoper is slechts tot de in lid 6 van dit artikel bedoelde vrijwaring gehouden indien de zaken geheel van en / of naar zijn eigen materialen zijn vervaardigd.
b. De verkoper is niet tot de in lid 6 van dit artikel bedoelde vrijwaring gehouden indien de zaken na levering een bewerking ondergaan waardoor het schadeveroorzakende gebrek in de zaken is ontstaan. In geval van twijfel zal een door de verkoper aan te wijzen onderzoeksinstituut hierover bindend beslissen.
c. Indien de zaken geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd volgens materialen van de koper, vrijwaart de koper de verkoper tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 4 ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in de zaken tenzij de koper bewijst dat er geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek in de zaken. Indien de zaken gedeeltelijk naar materialen van de koper zijn vervaardigd, is de verkoper slechts tot zodanige vrijwaring gehouden indien de koper bewijst dat geen causaal verband bestaat tussen diens materialen en het gebrek.
d. Onder materialen bij kleding wordt verstaan: de door opdrachtgever ter beschikking te stellen / gestelde bovenstoffen, al of niet aangevuld met voeringstoffen, fournituren, verpakkingsmateriaal, etiketten, labels, merken, merktekens, patronen, modellen, dessins van stoffen, prijskaarten, hangers, garens en verder al wat nodig kan zijn voor het vormen van kleding en/ of verdere uitvoering van de opdracht in welke combinatie dan ook.
e. Indien de zaken slechts voorzien behoeven te worden van het label/merk(teken) van koper worden deze zaken geacht geheel naar eigen materialen van verkoper te zijn gemaakt.
8. De verkoper draagt zorg voor een afdoende verzekering tegen schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van productaansprakelijkheid zoals omschreven in de regeling. De verkoper zal, indien zowel hij als de koper dat wenselijk achten, op de polis laten aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct gedaan zullen worden aan degene die de schade daadwerkelijk heeft geleden. De verkoper houdt voor de koper een bewijs van verzekering genoegzaam aantoonbaar.

9. De koper verplicht zich in geval hij op basis van de in het lid 2 genoemde wetgeving en/of jurisprudentie door een consument of een derde namens de consument wordt aangesproken dit binnen 3 werkdagen na aansprakelijkheidsstelling schriftelijk bij de verkoper te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper plaatsvinden waarbij geen erkenning van de aansprakelijkheid noch toekenning van enige schadevergoeding door de koper zal plaatsvinden dan nadat hieromtrent tussen de verkoper, diens verzekeraar en de koper overeenstemming is bereikt.

10. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen in deze regeling omschreven niet nakomt vervalt de in lid 6 genoemde vrijwaring.

NIET NAKOMING

Artikel 22
1. Indien koper de met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt heeft verkoper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het gestelde in lid 3 van dit artikel indien die niet-nakoming betrekking heeft op artikel 12 lid 11 sub c en d van deze voorwaarden
2. Indien verkoper de met koper gesloten overeenkomst niet nakomt heeft koper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het gestelde in lid 3 van dit artikel indien deze niet-nakoming betrekking heeft op artikel 11 lid 12 van deze voorwaarden
3. Onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade op tegenpartij te verhalen heeft de koper of de verkoper de mogelijkheid om ingeval van de in leden 1 en 2 genoemde situaties de in lid 3 sub b van dit artikel geclausuleerde schadevergoeding geldend te maken. Voor de vaststelling van deze geclausuleerde schadevergoeding gelden de volgende afspraken:
a. vast uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de schadevergoeding is de waarde van de factuur van de verkoper, dan wel het desbetreffende deel van de factuur ingeval van gedeeltelijke ontbinding;
b. de hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand komen van de overeenkomst, dat wil zeggen de datum van de order dan wel de orderbevestiging, en het moment waarop de overeenkomst is ontbonden in verhouding tot het laatste oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering, volgens onderstaande staffel, waarbij de tijdsduur tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uiterste datum van levering de periode wordt genoemd:
ontbinding binnen verstrijken van de eerste 1⁄4 periode: schadevergoeding = 20% ontbinding tussen 1⁄4 periode en 1⁄2 periode: schadevergoeding = 40%
ontbinding tussen 1⁄2 periode en 1/1 periode: schadevergoeding = 60%
ontbinding na (geplande) leveringdatum / termijn: schadevergoeding = 60%.

Zeist, 1 mei 2013

page20image1504856080